วิธีการตรวจใหม่สามารถใช้น้ำลายเพื่อตรวจวินิจฉัยโรค HIV ได้

การตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีในปัจจุบันสามารถทำได้โดยโดยการตรวจหาแอนติบอดีของเชื้อโรคเอชไอวีจากเลือด แต่การศึกษาวิจัยของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ในประเทศอเมริกาให้ความหวังว่าในอนาคตการตรวจวินิจฉัยโรคเอชไอวีอาจทำได้โดยการตรวจน้ำลาย

การตรวจเลือดในปัจจุบันถึงแม้จะไม่ได้เป็นเรื่องที่ยาก แต่กระบวนการตรวจต้องมีการจัดการเป็นพิเศษเนื่องจากความเสี่ยงการติดเชื้อผ่านทางเลือดหรือแพร่กระจายเชื้อโรคเกิดขึ้นได้ง่าย ในทางกลับกันน้ำลายสามารถให้ได้ง่ายกว่าซึ่งไม่ต้องกลัวเรื่องการติดเชื้อเนื่องจากในน้ำลายมีปริมาณเชื้อไวรัสต่ำมากและนอกจากนั้นมีสารยับยั้งเชื้อไวัสอยู่ในของเหลวในช่องปาก

ที่ผ่านมาความพยายามในการตรวจหาเชื้อไวรัสจากของเหลวในช่องปากเป็นไปได้ยาก เนื่องจากปริมาณของแอนติบอดีที่มีจำนวนน้อยเกินไป แต่การวิจัยของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ที่ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารทางวิชาการ PNAS ได้แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่เรียกว่า ADAP (Antibody detection by agglutination–PCR) สามารถตรวจหาแอนติบอดีของเชื้อไวรัสเอชไอวีได้แม้แต่ในน้ำลาย

การตรวจสอบของวิธี ADAP จะเหมือนกับการตรวจสอบเชื้อเอชไอวีในเลือดที่จะต้องอาศัยการตรวจแอนติบอดีในสารละลายเพื่อหาจำนวนแอนติบอดีที่ผูกหมัดกับเชื้อเอชไอวี นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีด้วยวิธี ADAP จะให้ความไวสูงกว่าวิธีการตรวจหาทั่วไป

นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดสอบความไวและความถูกต้องของวิธี ADAP โดยการตรวจหาเชื้อกับตัวอย่างเก็บจากผู้ป่วยในโครงการตรวจสุขภาพของรัฐแคลิฟอร์เนีย และจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าวิธีตรวจหาเชื้อไวรัสจากของเหลวในช่องปากด้วยวิธี ADAP ได้ให้ผลถูกต้อง 100% นอกจากนั้นแล้วการตรวจสอบด้วยวิธี ADAP ยังสามารถตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีได้ในบางกรณีที่วิธีการตรวจอื่นๆไม่สามารถให้ผลที่สรุปได้แน่ชัดอีกด้วย

การทดลองดังกล่าวยังคงเป็นการทดลองขั้นต้นซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่การทดลองทางคลินิค แต่จากผลการทดลองขั้นต้นนี้จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ทำงานต่อไปเพื่อนำวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสเข้าสู่การทดลองทางคลินิคในอนาคตอันใกล้ การตรวจด้วยวิธี ADAP ถ้าพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าและให้ผลที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในอนาคต เครื่องมือในการตรวจหาเชื้อไวรัสมีความสำคัญมากกับการต่อสู่กับเชื้อไวรัสเอชไอวี

 


 

ที่มาวารสารทางวิชาการ PNAS

 

error: กด RightClick แทน