พบยีนที่ทำให้มนุษย์มีขนาดสมองเอื้ออำนวยความฉลาด

นักวิทยาศาสตร์ได้พบยีนสามตัวที่เชื่อว่ามีความสำคัญในวิวัฒนาการของสมองของมนุษย์ ซึ่งเป็นผลทำให้มนุษย์มีขนาดของสมองที่เอื้ออำนวยความก้าวหน้าด้านความรู้ความเข้าใจ และทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์อย่างทุกวันนี้ที่แตกต่างจากสัตว์ในสายพันธุ์อื่นๆ

จริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์พบยีนทั้งหมด 4 ตัวแต่ยีนตัวที่สี่ในปัจจุบันไม่ทำหน้าอะไร และยีนทั้งหมดเกือบจะเหมือนกันอย่างสมบูรณ์ ยีนทั้งหมดถูกเรียกว่า NOTCH2NL ซึ่งปรากฏขึ้นในมนุษย์เมื่อประมาณ 3-4 ล้านปีที่แล้วโดยที่ยีนดังกล่าวจะเกี่ยวข้องอย่างมากในการพัฒนาการของตัวอ่อนของมนุษย์

ยีน NOTCH2NL พบว่าจะทำงานมากในส่วนที่เป็นที่อยู่ของเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์สมองภายในเปลือกสมอง เปลือกสมองเป็นส่วนของสมองชั้นนอกสุดที่เป็นส่วนรับผิดชอบในความรู้ความเข้าใจที่รวมถึงภาษา ความจำ และความมีเหตุมีผลและจิตสำนึก ในตัวอ่อนของมนุษย์พบว่ายีนดังกล่าวมีความล่าช้าในการทำงานพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดของเซลล์สมองให้เป็นเซลล์ประสาท ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการผลิตเซลล์ประสาทมากขึ้นภายหลังในบริเวณเปลือกสมอง

จากการวิจัยยีน NOTCH2NL ไม่พบในลิงซึ่งเป็นสัตว์ที่เป็นสายพันธ์ุใกล้เคียงกับมนุษย์ แต่พบยีนดังกล่าวในกอริลล่าและลิงชิมแปนซีแต่ยีนเหล่านั้นไม่ทำงาน และยีน NOTCH2NL พบมีอยู่ในมนุษย์ดึกดำบรรพ์นีแอนเดอร์ทัลและเดนิโซวันเช่นกัน

ยีน NOTCH2NL ทำให้มนุษย์เราแตกต่างจากลิงและสัตว์อื่นๆในด้านความสามารถทางความคิดความเข้าใจ แต่ยีน NOTCH2NL ที่มีความผิดปกติมีส่วนเกี่ยวข้องที่ก่อให้เกิดโรคหรือภาวะทางสมองที่รวมถึงโรคออทิสติกโรคจิตเภท ผลกาวิจัยในครั้งนี้ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร์ในวารสารทางวิชาการ Cell

 

 

error: กด RightClick แทน