โลกร้อนขึ้นจะทำให้เรากินปลาที่มีสารพิษเพิ่มมากขึ้น

mercury

จากการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ของนักวิทยาศาสตร์จากสวีเดนเตือนว่าภาวะการผันแปรภูมิอากาศสามารถทำให้อัตราระดับของปรอทในมหาสมุทรเพิ่มขึ้น 7 เท่าของอัตราในปัจจุบัน และนั้นหมายถึงว่าอาหารจากทะเลและแม่น้ำจะมีระดับของพิษจากสารปรอทเพิ่มขึ้น

ปรอทเป็นหนึ่งในโลหะที่เป็นพิษมากที่สุดในโลก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ปรอทเป็นหนึ่งในสิปของสารพิษที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชากรโลกมากที่สุด สารปรอทในร่างกายที่มีระดับสูงมีผลทำให้ระบบประสาทต่าง ๆ เสียหายเป็นอัมพาตและทำให้เด็กมีความด้อยทางจิตและประสาท

จากการทดลองและศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิทำให้เกิดฝนตกเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก น้ำฝนจะไปชะล้างสารอินทรีย์ไหลลงสู่ทะเลและแม่น้ำเพิ่มมากขึ้น พวกสารอินทรีย์ที่มีสารปรอทไหลลงสู่ทะเลเหล่านี้จะเป็นอาหารของสัตว์น้ำจำพวกปลาและเมื่อมีสารปรอทสะสมในสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อมนุษย์เมื่อรับประทานอาหารเหล่านี้

นักวิทยาศาสตร์กล่าวระดับของปรอทในระบบนิเวศของโลกได้เพิ่มขึ้นระหว่าง 200 และ 500% นับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม รูปแบบที่พบมากที่สุดของการได้รับสารปรอทคือการรับประทานปลาที่มีส่วนประกอบของเมทิลเมอร์คิวรี่ (methylmercury)  เมทิลเมอร์คิวรี่คือสารเคมีที่เกิดจากสารอินทรีย์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเชื้อแบคทีเรียทำปฏิกิริยากับสารปรอทในน้ำดินหรือพืช

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในแต่ละพื้นที่ของโลกจะมีผลกระทบกับเมทิลเมอร์คิวรี่ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนของพื้นที่นั้น ๆ เช่นในซีกโลกเหนือจะได้มีระดับของเมทิลเมอร์คิวรี่ในปลาเพิ่มขึ้นในขณะที่ในพื้นที่ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนภาคกลางของสหรัฐฯและภาคใต้ของแอฟริกาจะมีระดับของเมทิลเมอร์คิวรี่ในปลาที่น้อยลงเนื่องจากจะมีแนวโน้มของความแห้งแล้ง

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนักวิทยาศาสตร์พยายามมาหายปีแล้วที่จะจำกัดการใช้ปรอทเพื่อลดจำนวนของปรอทเข้าสู่ระบบนิเวศ โดยที่ปี 2013 มีประเทศ 136 ประเทศที่ได้ตกลงกันในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เรียกว่า Minamata Convention เพื่อลดการใช้ปรอท

ถึงแม้ว่ามีการลดการใช้ปรอทแล้วก็ตามทั่วโลก แต่จาการศึกษานี้ภาวะการผันแปรภูมิอากาศอาจจะยังคงทำให้จำนวนปรอทในระบบนิเวศเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงเพราะสิ่งที่เราได้ทำไปแล้ว แต่เราหวังว่าข้อตกลงที่ทำไว้ในปี 2013 เพื่อลดการใช้ปรอทจะมีผลในทางบวกกับสิ่งแวดล้อมโลกและต่อสุขภาพของชาวโลก

 


 

ที่มา วารสาร Science Advances และบีบีซี

 

error: กด RightClick แทน