ลวดแม่เหล็กมีประสิทธิภาพตรวจหาเซลล์มะเร็งดีกว่าการตรวจเลือด

นักวิทยาศาสตร์จากภาควิชาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดได้ออกมาเปิดเผยลวดแม่เหล็กที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจหามะเร็งได้ตั้งแต่เนินๆและดีกว่าด้วยการตรวจเลือดธรรมดา

จากข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร์ในวารสารทางวิชาการ Nature Biomedical Engineering แสดงให้เห็นว่าลวดขนาดเล็กความยาวประมาณความยาวของนิ่วก่อยจับติดกับอนุภาคนาโนที่เป็นแม่เหล็กถูกทำวิศวกรรมให้จับติดกับเซลล์มะเร็งที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเดือด

เมื่อเนื้องอกก่อตัวขึ้นในร่างกายเศษของเซลล์มะเร็งที่ก่อตัวขึ้นก็จะหลุดออกจากเนื้องอกและเข้าไปในกระแสเลือด ซึ่งเศษของเซลล์เหล่านี้ก็จะไหวเวียนอยู่ในกระแสเลือดทำให้แพทย์สามารถตรวจหาเซลล์มะเร็งจากการตรวจเลือดได้ แต่ปัญหามีอยู่ว่าเศษของเซลล์มะเร็งเหล่านี้มีอยู่น้อยมากทำให้การตรวจหาเซลล์มะเร็งด้วยการเลือดแบบธรรมดาเป็นไปได้ยาก และจะต้องใช้เลือดในจำนวนมากๆ

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการใช้ลวดสอดเข้าไปในหลอดเลือดจะทำให้สามารถตรวจจับเศษเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าการตรวจเลือดธรรมดา ซึ่งก็หมายถึงว่าเครื่องมือนี้สามารถใช้ในการตรวจหาเซลล์มะเร็งได้เร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการทดลองในหมูพบว่าลวดแม่เหล็กสามารถจับเซลล์มะเร็งได้มากกว่าการตรวจหาด้วยวิธีตรวจเลือดปัจจุบันอยู่ระหว่าง 10 ถึง  80 เซลล์

อนุภาคนาโนที่ถูกทำวิศวกรรมให้มีแม่เหล็กประกอบด้วยแอนตีบอดีที่จะยึดติดกับเซลล์มะเร็งไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือด เมื่ออนุภาคนาโนยึดจับกับเซลล์มะเร็งก็จะทำให้เซลล์มะเร็งมีอนุภาคแม่เหล็กอยู่รอบๆ และเมื่อไหลผ่านลวดเหล็กแรงของแม่เหล็กก็จะทำให้เซลล์มะเร็งเหล่านี้ไปเกาะยึดติดกับลวด เมื่อนำลวดออกมาจากหลอดเลือดเซลล์ที่เกาะติดอยู่กับลวดก็สามารถนำไปวิเคราะห์ได้

นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ลวดตรวจจับเซลล์มะเร็งทดลองในหมู การทดลองได้สอดลวดเข้าไปในหลอดเลือดบริเวณใกล้หูของหมู ซึ่งหลอดเลือดบริเวณนี้เปรียบเทียบได้กับหลอดเลือดในแขนของมนุษย์ ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าสอดลวดเข้าไปในหลอดเลือด 20 นาทีจะเทียบได้กับการตรวจเลือด 80 หลอดด้วยวิธีการตรวจเลือดธรรมดา

ขั้นตอนต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะต้องยืนขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อนที่จะสามารถทำการทดลองทางคลินิกกับมนุษย์ได้

 


 

ที่มา Nature Biomedical Engineering  และ Stanford University 

 

 

error: กด RightClick แทน